Cloud

IEYP International Programı

Img

Erken Çocukluk Eğitimi

Uluslararası Erken Yıllar Programı (IEYP) , uluslararası düzeyde uyumlu bir program sunar. Programımızın temel amaçlarından biri ezberci ve sistemsiz bir eğitim anlayışı kalıplarından çıkarak, çocukların , doğuştan gelen ve zamanla yitirdiği potansiyellerini , erken çocukluk döneminde , profesyonel eğitimciler ile özenle hazırladığımız eğitim müfredatlarımızı kullanarak , en üst seviyeye ulaştırabilmek ve gerçek hayata uyarlayabilmelerini sağlamaktır. Uluslararası Erken Yıllar Programı: 3 aydan 6 yaşına kadar olan çocuklar için dünyanın en kapsamlı uluslararası müfredatlarından biridir. Üniteler Tematik Birimden oluşur ve yönergeler İngilizce, Almanca, Türkçe, Fransızca ve İspanyolca mevcuttur. Akran değerlendirmesine ve akademik araştırmalara dayalıdır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan ve geçerliliği kanıtlanmış işlevsel , eğitim materyalleri, videolar vb içeriklerden oluşmaktadır. İçerikler konusunda uzman , eğitim uzmanlarından oluşan ekip tarafından geliştirildi. Bilgi kartları, ünite konuları ile bağlantılı flash cardlar, ünite konular ile ilgili sınıf panoları, posterler ve videolar dahil 1000’den fazla öğrenim materyaline erişim imkanı sağlar. Çocukların Periyodik değerlendirme için Değerlendirme Kılavuzları ve göstergeleri mevcuttur. Her ünite ile ilgili çocukların performans değerlendirme kitapçıkları mevcuttur. Standart psikoloji görüşlerine göre zeka kavramı tek bir çeşitten ibaret ve IQ veya diğer kısa cevap testleriyle yeterince ölçülebilen tek yönlü bir yetenektir. Öte yandan, güncel araştırmalar bunun doğru olmadığını ortaya çıkarmış ve çoklu zeka (Multiple Intelligences-MI) teorisi oluşturulmuştur. Çoklu zeka kuramı insanların birbirinden kısmen farklı birçok yeteneğe ve zeka türüne sahip olduğunu birçok kaynaktan elde edilen kanıtlara dayanarak ortaya koymuştur. Çoklu zeka kuramı şunları zeka türlerini içerir: MI (Multiple Intelligence)’yı geleneksel psikolojik zeka görüşüyle karşılaştırırken, geleneksel zeka görüşlerinde insan beynini bilgisayara benzetmek faydalı olabilir. Tek bir zeka türüne göre sınıflandırma yapmak, insanların iyi (yüksek IQ), ortalama (normal IQ) veya kötü (düşük IQ) performans gösterebilen tek bir genel amaçlı bilgisayara sahip olduğu anlamına gelir. Öte yandan Çoklu Zeka Kuramında insan beyninin nispeten bağımsız birkaç bilgisayara sahip olduğunu ima eder ve bir bilgisayardaki gücün diğer bilgisayarlardaki güçle (veya zayıflıkla) tek yönlü bir şekilde karşılaştırılabilir olmadığını ifade eder. Somut olarak ifade edersek, bir birey yüksek (veya düşük) uzamsal zekaya sahip olabilir, ancak bu durum kişinin yüksek (veya düşük) müzikal veya kişilerarası zekaya sahip olup olmayacağını tahmin etmez. Bu bağlamda kişinin zekası hakkında yüksek ya da ortalama kanısına varmak imkansızlaşır. Bu teori ilk olarak Howard Gardner’ın dönüm noktası niteliğindeki 1983 tarihli Frames of Mind kitabında ortaya atılmış ve sonraki yıllarda tüm dünyadaki sınıflarda kullanılmaya başlanmıştır. Kaynak: https://eypeducation.com/mufredat-4-rehberlik.html

Doğa Zekası

Görsel-Uzaysal Zeka

Müziksel-Ritmik Zeka

Mantıksal-Matematiksel Zeka

Sözel Dil Zekası

Bedensel-Kinestetik Zeka

İçsel (Bireysel) Zeka

Sosyal Zeka

Eğitim
Elemanları

Doğa Zekası

Bu zeka alanı, doğayı ve doğada bulunan bitki, hayvan ve diğer varlıkları inceleme, gözlemleme ve bunlara ilgi duyma becerisidir. Bu zeka alanına sahip olan kişiler; çevreye karşı çok duyarlı, çevresindeki hayvan ve bitkilere çok meraklıdır.

Görsel-Uzaysal Zeka

Bu tür zeka alanı, bir bireyin objektif olarak gözlemleme veya görsel ve uzaysal fikirleri grafiksel olarak sergileme kabiliyetlerini içerir. Bu zekaya sahip olan insanlar, renge, çizgiye, şekle, biçime, uzaya ve bu olgular arasındaki ilişkilere karşı aşırı duyarlıdırlar. Bu kişiler varlıkları veya olguları görselleştirerek veya renklerle ve resimlerle çalışarak en iyi şekilde öğrenirler.

Müziksel-Ritmik Zeka

Bu zeka türü ile bir kişinin bir müzik parçasındaki ritme, akustik düzene, melodiye, müzikteki iniş ve çıkışlara, müzik aletlerine ve çevreden gelen seslere olan duyarlılığı kastedilir. Bu zeka türündeki bireyler en iyi ritim, melodi ve müzikle öğrenirler.

Mantıksal-Matematiksel Zeka

Bu tür zekaya sahip olan insanlar, mantık kurallarına ve benzerliklerine, neden-sonuç ilişkilerine ve bunlara benzer soyut işlemlere karşı çok hassas ve duyarlıdırlar. Bu kişiler kategorilere veya sınıflara ayırarak, genelleme yaparak, hesaplayarak, mantık yürüterek ve soyut ilişkiler üzerinde çalışarak iyi şekilde öğrenirler.

Sözel Dil Zekası

Bu türdeki zeka, bir insanın kendi dilini, gramer yapısına, sözcük dizimine, kavram telaffuzuna ve sözcüklerin anlamına uygun olarak büyük bir ustalık ve beceri ile kullanmayı gerektirir. Sözel-dil zekasına sahip insanlar, kendi anadilleri yanında başka bir dilde de kendi düşünce ve duygularını etkili bir şekilde ifade eme kabiliyetine sahiptirler.

Bedensel-Kinestetik Zeka

Bu tür zeka alanı, koordinasyon, denge, güç, esneklik ve hız gibi bazı fiziksel özelliklerin yanısıra, dokunsak nitelikteki bazı becerileri de içermektedir. Bu zeka türüne sahip bireyler, yaparak – yaşayarak, dokunarak ve hareket ederek en iyi şekilde öğrenirler.

İçsel (Bireysel) Zeka

Bu zeka alanı kişinin kendini tanıması, kendisi hakkındaki düşünce, bilgi ve becerileri ile çevresine uyum gösterme yeteneğidir. Bu zeka türü gelişmiş olan kişilerden; kendini objektif olarak değerlendirmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması, olaylara mantıklı yaklaşması, amaçlarıyla düşüncelerinin tutarlı olması beklenir.

Sosyal Zeka

Bu zeka türü ile bir insanın diğer insanlardaki yüz ifadelerine , seslere ve mimiklere olan duyarlılığı ve diğer insanlardaki farklı özelliklerin farkına vararak onları en iyi şekilde analiz etme , yorumlama ve değerlendirme kabiliyeti kastedilir.

Cloud